Center for Mindfulness Sweden, CfMS arbetar för att skapa en utbildning i mindfulnessbaserade interventioner som håller högsta internationella standard.

Camilla Sköld Centrum for Mindfulness Sweden

Camilla Sköld

Camilla Sköld, med Dr i neurovetenskap och leg Sjukgymnast, har grundläggande psykoterapeututbildning med relationell inriktning, är grundare av Center for Mindfulness Sweden, CFMSweden. Hon har lärarcertifiering i Mindfulness Baserad Stress Reduktion, MBSR och är en bland knappt ett 50-tal i världen med certifiering i att utbilda MBSR-lärare med utbildning från Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA. Lärarutbildningen ges numera på Mindfulness Center at Brown University.

Camilla är också utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, Mindful Self-Compassion, MSC, Interpersonal Mindfulness Program, IMP och är certifierad lärare i Samayoga, RYS-200 enligt Yoga Alliance.

Hon ger certifierande lärarutbildning i MBSR på CFMSweden sedan 2008 och har undervisat internationellt på CFM i USA mellan 2011-2013.

Hon är initiativtagare till och kursansvarig för Mindfulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet, som sedan 2007 erbjuds inom ramen för alla grundutbildnings-programmen. Detta var den första kursen i mindfulnessbaserad metodik vid en medicinsk fakultet i Sverige.

Hon har också undervisat i mindfulness som en integrerad del av grundläggande psykoterapeut-utbildning först via Kognitiva Relationella Institutet och vidare på Ersta Sköndal Högskola mellan 2008-2019.

Camilla har engagerat sig i Centrum för Social Hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet som arbetar för att skapa forskning, utbildning och spridning av medkänsla och altruism i samhället.

Hon har utövat mindfulness och meditation sedan 1999.

Camillas vetenskapliga publikationer hittar du här.

  • DWG, Diversity working group arbetar för att nå ut med mindfulnessbaserade program till olika grupper i samhället oavsett nationalitet, utbildningsbakgrund, ekonomiska förutsättningar, kön, ålder, sexuell orientering osv.
  • EAMBA, European Association Mindfulness Based Approaches är en europeisk förening för nationella Mindfulness-föreningar.
  • IMI network, International Mindfulness Integrity Network, ett globalt nätverk som arbetar för att skapa riktlinjer för lärare och lärarutbildningar i mindfulnessbaserade program.
  • MBTASweden, Mindfulness Based Teacher Association Sweden, en svensk förening för lärare i de program (MBSR och MBKT) som har väldokumenterat empiriskt stöd både nationellt och internationellt och rekommenderas av svenska socialstyrelsen sedan 2016.
JAG TYCKER OM ATT ARBETA MED
Anita Olsson med. Dr, leg Psykolog. leg Psykoterapeut (KBT) och handledare

Anita Olsson

Anita Olsson, med. Dr, leg Psykolog, leg Psykoterapeut (KBT) och handledare. Hon har lärarcertifiering i MBSR och utbildar MBSR-lärare. Anita är också utbildad i Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT mot återfall i depression enligt Mark Williams.

Anita har under många år gett grundläggande och legitimerande utbildning inom kognitiv psykoterapi (s.k steg 1 & 2) och är även utbildad i och har arbetat med Dialektisk Beteende Terapi, DBT enligt Marsha Linehan.

Anita var den som tillsammans med sin kollega Angeli Holmstedt tog Jon Kabat-Zinn till Sverige första gången. Hon har utövat meditation i mer än 20 år.

Hos undervisar Anita det tredje steget i MBSR-utbildningen, Advanced Teacher Training, ATT tillsammans med Camilla och ger även professionell handledning under certifieringsprocessen till lärare i MBSR.

Katarina Lundblad LevNU

Katarina Lundblad

Katarina Lundblad, leg Psykoterapeut, leg Hälso- och sjukvårdskurator med traumautbildning för Professor Franz Ruppert.

Katarina har lärarcertifiering i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR från CfM i USA. Hon är utbildad i Interpersonal Mindfulness Program, IMP och har mer än 35 års erfarenhet av meditation och tysta retreater.

Hos oss assisterar Katarina i det andra lärarutbildningssteget i MBSR, Practicum och leder tillsammans med Camilla sedan flera år mindfulnessbaserade retreater. Från och med våren 2018 kommer hon också att leda MSC-programmet som en 5-dagars intensivkurs tillsammans med Camilla.

Smaroula Gabrielsson

Smaroula Gabrielsson

Smaroula Gabrielsson, beteendevetare med vidareutbildning i handledning och tillämpad beteende analys, TBA. Idag är hon verksam inom vård och omsorg som handledare.

Hon har utövat meditation inom zenbuddhismen i 25 år och har även erfarenhet av Vipassana. Hon är lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR och är i process att erhålla lärarcertifiering. Hon är även utbildad inom Acceptance Committment Therapy, ACT.

Hos oss ger Smaroula drop-in och leder 8-veckorsprogrammet i MBSR.

Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Mattias Lindroth har ett förflutet som företagsledare, entreprenör och chef. Har drivit och lett företag med extrem tillväxt och arbetat inom stora internationella organisationer. Han har tydligt upplevt båda sidorna av arbetslivets press och glädje och vad det kan göra med oss. Mattias är utbildad inom marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Bland annat vid Search Inside Yourself Leadership Institute, det institut som idag arbetar med Google, SAP, LinkedIn, American Express, Ford och Trivago mfl i USA med de här kunskaperna. Idag coachar han elitidrottare, utvecklar företagsledare individuellt, håller kurser och föreläsningar i ledarskap, hållbarhet, fokus och effektivitet för grupper.

Mattias är lärare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR och har undervisat tillsammans med Camilla på Karolinska Institutet. Under våren 2017 kommer Mattias och Camilla ge SIY för första gången.